Kitabxana
Kitabxana
12_UMUMI_NUBUVVET
PEYGEMBRR UMUMI NUBUVVET (PEYGEMBERLIK) Bu genish dUnyada movcud olan her bir shey qeti ilahi qanuna tabedir. Bu qanun onlari inkishafa, tekamUle ve malik olduqlari istedad ve qabiliyyetlerin ciceklenib ozUnUn son derecesine catmaga dogru sovq edir. Her bir cerdeyin vUcuduna bir qanun hakimdir, xUsusi sheraitler cercivesinde onu agaca cevirir. NUtfeye de bir qanun hokmranliq edir ve hemin qanun sayesinde o, insana cevrilir. Kainatda movcud olan bUtUn varliqlar: gUneshden tutmush protona qeder, gUneshin etrafina firlanan planetlerden tutmush nUvenin etrafinda firlanan elektronlara qeder bUtUn varliqlar mUeyyen bir qanuna tabedirler ve ozlerinin xUsusi imkanlarina uygun olaraq tekamUl yolunu otUrler. Elmi mUshahidelerde bu neticeye catmishlar ki, dUnyaya hakim olan sistemin herterefli tenzimedicisi vardir ki, o, varliqlarin ve hadiselerin bUtUn yonlerini ehate edir. Bu hadiselerin en mUhUmU insanin muxtar (ixtiyar sahibi) olmasidir, yeni o, mUeyyen hedefi olan bir varliqdir: bele ki, nezerde tutub nail olmaq istediyi ishleri gormek UcUn calishir, fealiyyet gosterir, su cixarmaq UcUn, yeri qazir, Ureyi isteyen sheyleri yeye bilmesi UcUn xorek bishirir, tebietdeki qanunlari oyrenmek UcUn elmi sinaqlar kecirir. Halbuki, sirf tebii varliqlar sadece olaraq evvelceden teyin olunmush (standart) bir hedef UcUn fealiyyet gosterirler. Onlar hec vaxt hedeflerini ozleri teyin etmir ve ya o hedefin gercekleshmesi istiqametinde calishmir. Insanin ciyeri, medesi, eseb sistemi ve s. her biri ozUnUn mUeyyen hedefli fizioloji vezifesini avtomatik olaraq yerine yetirir. Amma bu hedefler onlarin oz tebii ve xUsusi fizioloji fealiyyetleri neticesinde yaranmir, eksine, hedef, her sheyi bilen Yaradanin istediyi hedefdir. Insan hedefli, meqsedli bir varliqdir ve onun fealiyyetleri ozUnUn agah oldugu mUeyyen hedefler istiqametinde yerine yetirilir ve hemin hedeflerin telebine uygun olaraq ish gorUr, buna gore de oz emellerinde ister-istemez tebiete hakim olan qeti ve qacilmaz qanunlara tabe olmamalidir. Insan UmumdUnya cazibe qUvvesi neticesinde goyden mUeyyen olunmush hereket (trayektoriya) Uzre yere dUshen yagish damcisi deyildir. eks halda o, bele bir veziyyetde hedefli bir varliq olub oz daxilinden qaynaqlanan hedefleri yerine yetire bilmezdi. Demeli, insanin hedefli bir varliq olmasi UcUn oz ishlerinde hokmen azad olmalidir ki, isteklerine mUnasib olaraq fealiyyet gostere bilsin. Buna esasen, insanin ishleri, emelleri ve hedefleri arasinda olan rabite, onun ixtiyarini tenzimleyen bir qanundur. Lakin hedef de oz novbesinde istenilmeden vUcuda gelmir. Yeni her bir insan, istek ve hedeflerini ozUnUn shexsi meslehet ve ehtiyaclari esasinda ayird edir. Bu ehtiyaclar da xarici alemde ve ictimai mUhitde bash veren veziyyet ve sheraitlere uygun olaraq teyin olunur. Amma bu xarici sherait ve veziyyetler birbasha insanin hereketerici qUvvesi deyil. Insan kUleyin tesirinden esmeye, hereket etmeye mecbur olan
/ Novbeti
/ Sonuncu
Sehifeye kec

Sehife: 1
Cemi Sehife: 3
Allahi tanimaq
wap.IXLAS.biz