[1] «İbrahim» surəsi, ayə: 7

[2] «Mücadilə» surəsi, ayə: 11

[3] «Nisa» surəsi, ayə: 95

[4] «Maidə» surəsi, ayə: 32

[5] «Nəhl» surəsi, ayə:43 və «Ənbiya» surəsi, ayə:7

[6] «Rum» surəsi, ayə:30

[7] «Ənkəbut» surəsi, ayə:43

[8] «Fatir» surəsi, ayə:28

[9] «Ənfal» surəsi, ayə:2

[10] «Tövbə» surəsi, ayə:122

[11] «Bəqərə» surəsi, ayə:269

[12] «Misbahuşşəriət» səh.16

[13] «Üsuli-kafi», 1-ci cild, səh.41

[14] «Yusif» surəsi, ayə:53

[15] «Üsuli-kafi», 1-ci cild, səh.50

[16] Yenə orada, 6-cı hədis

[17] «Biharul-ənvar», 2-ci cild, səh.44

[18] «Biharul-ənvar», 2-ci cild, səh.44, 13-cü hədis

[19] «Biharul-ənvar», 2-ci cild, səh.43

[20] Yenə orada, 2-ci cild,  səh.16.

[21] «Biharul-ənvar», 2-ci cild, səh.66

[22] Yenə orada, 67-ci hədis

[23] «Biharul-ənvar» 2-ci cild, səh.18

[24] Yenə orada, səh.18.

[25] Yenə orada, səh.154.

[26] «Biharul-ənvar», 2-ci cild, səh.18.

[27] Yenə orada, 1-ci cild, səh.164

[28] «Biharul-ənvar» 2-ci cild, səh.118

[29] «Biharul-ənvar», 2-ci cild, səh.18

[30] «Vəsailuş-şiə», 18-ci cild, səh.95

[31] «Bəqərə» surəsi, ayə:79

[32] «Vəsailuş-şiə 18-ci cild, səh.99.

[33] «Biharul-ənvar» 23-cü cild, səh.118

[34] «Biharul-ənvar» 3-cü cild, səh.16

[35] «Vəsailuş-şiə», 27-ci cild, səh.28

[36] «Ğürərül-hikəm», səh.216

[37] «Biharul-ənvar», 78-ci cild, səh.76

[38] «Biharul-ənvar», 2-ci cild, səh.19

[39] «Biharul-ənvar», 2-ci cild, səh.18

[40] «Məcməül bəyan», 9-cu cild, səh.253.

[41] «Biharul-ənvar», 2-ci cild səh.15

[42] «Vəsailuş-şiə», 18-ci cild, səh.101

[43] «Biharul-ənvar», 2-ci cild, səh.36

[44] «Vəsailuş-şiə», 18-ci cild, səh.100

[45] «Biharul-ənvar», 2-ci cild, səh.5

[46] «Biharul-ənvar», 2-ci cild, səh.16

[47] «Kənzül-ümmal», 28677-ci hidis

[48] «Biharul-ənvar», 2-ci cild, səh.17

[49] «Üsuli-kafi», 1-ci cild, səh.42

[50] «Biharul-ənvar», 1-ci cild, səh.177.

[51] «Ğurərul-hikəm», səh.217

[52] «Ğurərul-hikəm», səh.218

[53] «Kənzül-ümmal», 28883-cü hədis

[54] «Biharul-ənvar», 2-ci cild, səh.6

[55] «Kənzül-ümmal», 28736-cı hədis

[56] «Əhzab» surəsi, ayə:56

[57] «Maidə» surəsi, ayə:103

[58] «Yusif» surəsi, ayə:60

[59] «Ən’am» surəsi, ayə:111

[60] «Tövbə» surəsi, ayə:8

[61] «Nəhl» surəsi, ayə:83

[62] «Ənbiya» surəsi, ayə:24

[63] «Şüəra» surəsi, ayə:223

[64] «Loğman» surəsi, ayə:25

[65] «Kənzül-ümmal», 28908-ci hədis

[66] «Kənzul-ummal», 28892-ci hədis

[67] «Məhəccətul-beyza», 1-ci cild, səh.14

[68] «Biharul-ənvar», 75-ci cild, səh.41.

[69] «Biharul-ənvar», 77-ci cild, səh.112

[70] «dənzül-ümmal», 44154-cü hədis

[71] «Biharul-ənvar», 1-ci cild, səh.167