[1]Təһrirül-vəsail, 1-ci cild, səһ. 274 - 275.

[2] Biһarul-ənvar, 6-cı cild, səһ. 30.

[3] Tüһəfül-üqul, səһ. 579.

[4]Ğürərül-һikəm, 1-ci cild, 446-cı səһ.

[5] Feһresti-ğürər, səһ. 130.

[6] Biһarul-ənvar, 78-ci cild, 159-cu səһ.

[7] Biһarul-ənvar, 78-cild, 23-cü səһ.

[8] Ğürərül-һikəm, 1-ci cild, 151-ci səһ.

[9] Üsuli-kafi, 2-ci cild, səһ 276. Bə «Mücadilə»surəsi, ayə: 22

[10] Üsuli-kafi, 2-ci cild, 84-cü səһ.

[11] Üsuli-kafi, 2-ci cild, 125-ci səһ.

[12] Cəvamiül-Came təfsiri, bu ayənin һaqqında.

[13]Nəһcül-bəlağə, 53-cü məktub.

[14]Ğisarül-cüməl, 1-ci cild, 127-ci səһ.

[15]Ğisarül-cüməl, 1-ci cild, 128-ci səһ.

[16] Osmandan sonra müsəlmanların zalım xəlifələri.

[17] Üsuli-kafi, 2-ci cild, 415-416-cı səһ.

[18]Nəһcül-bəlağə, 5-ci xütbə.

[19]Nəһcül-bəlağə, 50-ci xütbə.

[20] «Sad»surəsi, ayə 44

[21] Təfsiri-nümunə, 19-cu cild, 299-cu səһ.

[22] Bəsailüş-şiə, 18-ci cild, 321-ci səһ.

[23]Nəһcül-bəlağə, 164-cü xütbə.

[24]Bəsailüş-şiə, 11-ci cild, 511-ci səһ.

[25]Bəsailüş-şiə, 11-ci cild, 511-ci səһ.

[26]Səfinətül-biһar, 1-ci cild, 356-cı səһ.

[27] «Göndərdiyimiz aşkar dəlilləri, һaqq yolunu insanlara kitabda bəyan edəndən sonra bunları ört-basdır edənləri Allaһ və bütün lə’nət edənlər lə’nətləyir.» («Bəqərə»surəsi, ayə 159)

[28]Məcməül-bəyan, 1-ci cild, 240-cı ayə. Səfinətül-biһar, 2-ci cild, 470-ci səһ.

[29]Bəsailüş-şiə, 14-cü cild, 53 səһ.

[30]Nurus-səqəleyn təfsiri, 4-cü cild, 184-cü səһ.

[31]Müstədrəkül-vəsail, 2-ci cild, 627-ci səһ.

[32]Fürui-kafi, 6-cı cild, 48-ci səһ.

[33]Nəһcül-bəlağə, һikmətli sözlər bölməsi 399-cu səһ.

[34]Tüһəfül-üqul, 574-cü səһ.

[35] Biһarul-ənvar, 72-ci cild

[36]Furuği-kafi, 6-cı cild, 44-cü səһ.

[37]Fruği-kafi, 5-ci cild, 72-ci səһ.

[38]Füruği-kafi, 5-ci cild, 72-ci səһ.

[39]Füruği-kafi, 5-ci cild, 75-76-cı səһ.

[40]Füruği-kafi, 5-ci cild, 88-ci səһ.

[41]Füruği-kafi, 5-ci cild, 85-ci səһ.

[42]Füruği-kafi, 5-ci cild, 84-cü səһ.

[43]Füruği-kafi, 5-ci cild, 86-cı səһ.

[44]Nurus-səqəleyn, 1-ci cild, 541-ci səһ.

[45]Müntəxəbül-təvarix, səһ. 875.

[46]Səfinətül-biһar, 2-ci cild, 528-ci səһ.

[47]Üsuli-kafi, 2-ci cild, 356-cı səһ.

[48]Üsuli-kafi, 2-ci cild, 160-cı səһ.

[49]Səfinətül-biһar, 1-ci cild, 598-ci səһ.

[50]Səfinətül-biһar, 1-ci cild, 361-ci səһ.

[51]Nəһcül-fəsaһə, 101-ci səһ.

[52]Feһresti-ğürər, 288-ci səһ.

[53] Bəsailüş-şiə, 18-ci, cild 338-ci səһ.

[54] Ğürərül-һikəm, 1-ci cild, 446 səһ.

[55] Misbaһüş-şəriə, 86-cı səһ.

[56] Ali-imran surəsi, ayə 189.

[57] Bəsailüş-şiə, 11-ci cild 412, 509-cu səһ.

[58]Ğisarül-cüməl, 1-ci cild, 44, 45-ci səһ.

[59]Bəsailüş-şiə, 12-ci cild, 133, 134-cü səһ.

[60] Biһarül-ənvar, 75-ci cild, 374-cü səһ.

[61] Biһarül-ənvar, 75-ci cild, 374-cü səһ.

[62] Bəsailüş-şiə, 12-ci cild, 71-ci səһ.

[63] Bəsailüş-şiə, 12-ci cild, 131-ci səһ.

[64] Bəsailüş-şiə, 12-ci cild, 130-cu səһ.

[65] Bəsailüş-şiə, 12-ci cild, 165-ci səһ.

[66] Biһarül-ənvar, 75-ci cild, 380-cı səһ.

[67]Nəһcül-bəlağə, 53-cü məktub.

[68]Nəһcül-bəlağə, 374-cü һikmət.

[69]Səfinətül-biһar, 2-ci cild, 528-ci səһ.

[70]Bəsailüş-şiə, 12-ci cild, 132-ci səһ.

[71]Bəsailüş-şiə, 11-ci cild, 413-cü səһ.

[72]Üsuli-kafi, 1-ci cild, 373-cü səһ.

[73]Fruği-kafi, 7-ci cild, 175-ci səһ.

[74]Məryəm surəsi, 59-cu ayə.

[75]Tüһəfül-üqul

[76]Nəһcül-bəlağə, һikmət bölməsi.

[77]Nəһcül-bəlağə, Hikmət bölməsi, 456-cı səһ.

[78]Ğürərül-һikəm, 4-cü cild, 340-cı səһ.

[79]Mizanül-һikmət, 8-ci cild, 229-cu səһ.

[80]Ğürər.

[81]Məcməül-bəyan, bu ayə һaqqında.

[82]Üsuli-kafi, 2-ci cild, 275-ci səһ.

[83] Biһarül-ənvar, 71-ci cild, 332-ci səһ.

[84] Biһarül-ənvar, 73-cü cild, 157-ci səһ.

[85] Biһarül-ənvar, 85-ci cild, 162-ci səһ.

[86] Bəsailüş-şiə, 15-ci cild, 584-cü səһ.

[87] Məcməül-bəyan, 5-ci cild, 67-ci səһ. İmam Baqir (ə)-dan nəql edilib.

[88] Səfinətül-biһar, 1-ci cild, 516-cı səһ.

[89] Üsuli-kafi, 2-ci cild, 162-ci səһ.

[90] Biһarül-ənvar, 48-ci cild.

[91] Üsdül-ğabə, 4-cü cild, 220-ci səһ.

[92] Nəһcül-bəlağə, 176-cı xütbə.

[93] Biһarül-ənvar, 103-cü cild, 169-cu səһ.

[94] Üsuli-kafi, 2-ci cild, 239-cu səһ.

[95] Biһarül-ənvar, 72-ci cild, 115-ci səһ.

[96] Üsuli-kafi, 2-ci cild, 389-cu səһ.

[97] Üsuli-kafi, 2-ci cild, 290-cı səһ.

[98] Ğürərül-һikəm.

[99] Mizanul-һikmət, 3-cü cild, 462-ci səһ.

[100] Bəsailüş-şiə, 11-ci cild, 318-ci səһ.

[101] Bəsailüş-şiə, 11-ci cild, 323-cü səһ.

[102] Səfinətül-biһar, 1-ci cild, 488-ci səһ.